Čo robiť, ak na pozemku nie je kanalizácia?

Ak na pozemku nie je kanalizácia, je možné vodu odvádzať do septiku a po naplnení odviezť špecializovano firmou do miestnej čističky odpadových vôd. Toto riešenie je ťažkopádne a vo väčšine prípadov je v prípade využitia externej spoločnosti poskytujúcej túto službu aj nákladnejšie.